Общи условия към договори за обратен лизинг

Приети на 21.05.2018 г., изменени на 23.10.2018 г. и на 06.12.2018 г. от Съвета на директорите на Кредисимо Супер АД

 

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

  Навсякъде в тези Общи условия към договори за обратен лизинг (наричани по-долу за краткост "Общи условия"), а същo и в Договорите, сключени по реда на тези Общи условия, изброените по–долу термини и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено в Договора или допълнителни споразумения към него:

  1. Договор за обратен лизинг/Договор - договор за обратен лизинг със задължително придобиване на собствеността върху Лизинговия актив по смисъла на чл. 342-347 във вр. с чл. 1, ал. 1, т. 15 от Търговския закон на Република България, сключен между "КРЕДИСИМО СУПЕР" АД, ЕИК 204611425 или негов Клон и физическо лице – потребител. Договорът за обратен лизинг включва индивидуалните условия, договорени между страните, настоящите Общи условия, Погасителния план и приложенията към тях;
  2. Лизингодател - "КРЕДИСИМО СУПЕР" АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204611425 със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Витоша" №146, сграда А, телефон за контакт: 0700 20 501, страна по Договора с физическо лице – потребител. Лизингодателят е финансова институция, вписана в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ), Удостоверение №BGR00385;
  3. Лизингополучател - дееспособно физическо лице, с постоянно местоживеене на територията на Република България, сключило Договор за обратен лизинг с Лизингодателя;
  4. Страни - Лизингодателят и Лизингополучател по Договор за обратен лизинг;
  5. Лизингов актив - леки и товарни моторни превозни средства с максимално допустима маса до 3500 килограма, продадени от Лизингополучателя на Лизингодателя, ползването върху които е отстъпено на Лизингополучателя чрез Договора за обратен лизинг;
  6. Обща сума, дължима от Лизингополучателя - ще означава общата сума дължима от Лизингополучателя по Договора по смисъла на §1, т. 2 от ЗПК;
  7. Срок на лизинга - срокът, за който се сключва Договорът;
  8. Гратисен период - период след сключването на Договора, посочен в Погасителния план, в който не се заплаща Главница, а се дължат Лизингови вноски, състоящи се само от Лихва. Лизингополучателят има право да заяви дали желае или не желае използването на Гратисен период при подаване на Заявка за сключване на Договора;
  9. Заявка за сключване на Договор - поместена на Интернет страницата стандартизирана форма за кандидатстване за сключване на Договор за обратен лизинг, съдържаща лични данни на Кандидат-Лизингополучателя, данни за моторното превозно средство, бъдещ предмет на Договора, сума на исканото финансиране, срок на лизинга и други условия, необходими на Лизингодателя за оценка на кредитоспособността на Лизингополучателя, която се попълва лично от Лизингополучателя или от служител на Лизингодателя, действащ по нареждане и от името на Лизингополучателя;
  10. Кандидат-Лизингополучател - дееспособно физическо лице, с постоянно местоживеене на територията на Република България, желаещо да сключи Договор за обратен лизинг до момента на сключването на такъв Договор с Лизингодателя;
  11. СЕФ - Стандартен европейски формуляр, с който Лизингодателят предоставя на Лизингополучателя цялата необходима преддоговорна информация за Договора, във формата, предвидена в ЗПК;
  12. Лизингови вноски - парични вноски, състоящи се от Главница и Лихва, дължими от Лизингополучателя, изчислени като размер и с падеж, съгласно уговореното в Погасителния план;
  13. Погасителен план - приложение към Договора за лизинг, неразделна част от него, където са определени размерът и падежите на отделните Лизингови вноски, дължими от Лизингополучателя. Ако с Договора не е уговорено друго, погасяването на Лизинговите вноски се извършва по следния метод, а именно:
   1. Анюитетен метод - равни месечни Лизингови вноски за целия Срок на лизинга, състоящи се от Главница и Лихва;
  14. Право на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност - право в полза на Лизингополучателя, по силата на което той може да придобие собствеността на Лизинговия актив по неговата Остатъчна стойност;
  15. Остатъчна стойност на Лизинговия актив - сума, дължима от Лизингополучателя, в случай че той желае да упражни Правото си на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност, чийто размер е равен на стойността на всички Лизингови вноски до момента на упражняване на Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност и Главница до края на действието на Договора, ведно с всички дължими към Лизингодателя такси, разноски и други подобни разходи;
  16. Продажна цена - сумата за придобиването на Лизинговия актив, която Лизингодателят заплаща на Лизингополучателя в изпълнение на сключения договор за продажба на Лизинговия актив;
  17. Общ размер на Лизинговите вноски - сумата, включваща Главница, ведно с дължимите Лихви, която Лизингополучателят следва да заплати на Лизингодателя срещу правото да използва Лизинговия актив за срока на действие на Договора за обратен лизинг. Общият размер на Лизинговите вноски се определя от Страните в уговорения между тях Погасителен план;
  18. Приемо-предавателен протокол - писмен документ, подписан от Страните, който удостоверява, че Лизинговият актив е предаден от Лизингодателя на Лизингополучателя или обратното съгласно уговореното в Договора и настоящите ОУ;
  19. ГПР - ще означава Годишен процент на разходите съгласно Закона за потребителския кредит;
  20. Общ разход по лизинга - ще означава общият разход на Лизингополучателя по Договора по смисъла на §1, т. 1 от ЗПК;
  21. Други разходи - други разходи, които може да възникнат съгласно тези ОУ, Договора и други приложения към тях;
  22. Интернет страница/Сайт - официалната интернет страницата на Лизингодателя, намираща се на адрес www.credissimosuper.bg;
  23. Електронна форма - електронен формуляр, достъпен на Интернет страницата на Лизингодателя, с попълването на който Лизингополучателят може да подаде Заявка за сключване на Договор;
  24. Електронна поща - имейл адрес на Лизингополучателя, посочен в Електронната форма;
  25. Тарифа - тарифа на Лизингодателя, предоставена на Лизингополучателя при сключване на Договора, в която се определят цените и таксите за допълнителни услуги, предоставяни от Лизингодателя. С подписването на настоящите ОУ, Лизингополучателят декларира, че е запознат с Тарифата и е съгласен допълнителните услуги на Лизингодателя да бъдат таксувани съгласно нея.
  26. ЗПК - Закон за потребителския кредит;
  27. Главница - Продажната цена, заплатена от Лизингодателя за придобиване на Лизинговия актив;
  28. Лихва - ще означава уговорената между Лизингодателя и Лизингополучателя възнаградителна лихва, дължима за Срока на лизинга.

   

 2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

   

  1. Настоящите Общи условия уреждат реда за сключване, правата и задълженията на Страните по Договори за обратен лизинг. Общите условия представляват неразделна част от Договора и се приемат и подписват на всяка страница от Лизингополучателя при сключването му.
  2. Със сключването на Договор за обратен лизинг, Лизингодателят предоставя за ползване Лизинговия актив, придобит от Лизингополучателя посредством договор за покупко-продажба, срещу Лизинговите вноски, уговорени в Договора, а Лизингополучателят се задължава да приеме Лизинговия актив, да заплаща Лизинговите вноски, Общата сума, дължима от Лизингополучателя, Други разходи и да придобие правото на собственост върху Лизинговия актив след заплащането им.
  3. Рисковете, възникващи от притежаването, ползването, погиването и повреждането на Лизинговия актив се носят изцяло от Лизингополучателя.
  4. Лизингодателят е единствен собственик на Лизинговия актив за целия Срок на Договора за обратен лизинг. Правото на собственост върху Лизинговия актив се прехвърля на Лизингополучателя в следните случаи:
   1. След изтичането на Срока на Договора и заплащането на Общата сума, дължима от Лизингополучателя и Други разходи.
   2. С упражняване на Правото на придобиване на Лизинговия актив по остатъчна стойност от страна на Лизингополучателя.

   

 3. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

   

  1. Кандидат-Лизингополучателят може да подаде Заявка за сключване на Договор по един от начините, посочени в т.3.1.1. и т.3.1.2. от тези Общи условия. Преди въвеждане на лични данни в Заявката за сключване на Договор, Кандидат-Лизингополучателят първо следва да удостовери своето съгласие относно обработката и съхранението на личните си данни чрез отбелязване в съответните чекбокси на Сайта или пред служител на Лизингодателя, в случаите когато кандидатства по телефон, съобразно неговото решение, а именно: (i) "Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на сключване и изпълнение на договор за обратен лизинг" и (ii) "С цел да бъда информиран/а за преференциални условия, отстъпки и промоции, декларирам, че давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани за маркетинг цели, като съм прочел/а декларация за обработване и съхранение на лични данни за маркетинг цели". Целият текст срещу всеки от чекбоксите на Сайта представлява активен линк към съответната декларация. В случаите на кандидатстване по телефон, съответният служител на Лизингодателя предоставя информацията за всяка една от декларациите и отбелязва съгласието/та, дадено/и от Кандидат-Лизингополучателя. В случай че Кандидат-Лизингополучателят не е съгласен, съответно, не е удостоверил (i) "Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на сключване и изпълнение на договор за обратен лизинг" по начина описан в настоящата точка, технически ще бъде недостъпно да продължи напред в попълване и подаване на Заявката за сключване на Договор и Лизингодателят няма да получи неговите лични данни.
   1. Попълване на Електронна форма в Интернет страницата на Лизингодателя, като с натискане на бутона "Заяви" на указаното затова място на Сайта, Кандидат-Лизингополучателят изпраща попълнената от него Заявка за сключване на Договор към Лизингодателя;
   2. Обаждане на телефонен номер, обявен на Интернет страницата на Лизингодателя и попълване на Електронната форма от страна на служител на Лизингодателя по нареждане и от името на Лизингополучателя. Съответните данни се съобщават от Лизингополучателя на служител на Лизингодателя, който ги попълва в Електронната форма, при условията на т.3.1 по-горе. При попълване на данни на Лизингополучателя от служител на Лизингодателя, Лизингополучателят е длъжен да провери попълнените в Заявката за сключване на Договор данни и да потвърди верността и пълнотата им, както и подаването на Заявката за сключване на Договор с така попълнените в него данни. В допълнение към предвиденото в предходното изречение, съответният служител на Лизингодателя предоставя задължителната по закон информация на Лизингополучателя, като го уведомява, че при поискване може да му бъде предоставена допълнителна информация, както и за естеството на тази информация.
  2. При подаване на Заявка за сключване на Договор, Кандидат-Лизингополучателят следва да избере дали желае да се ползва от Гратисен период.
  3. При подаване на Заявка за сключване на Договор, Кандидат–Лизингополучателят е длъжен да попълни/заяви пълни и верни данни. При каквито и да е било грешки при попълване на данни, възникнали по вина на Кандидат–Лизингополучателя, Лизингодателят не носи отговорност и всички последици от такива грешки са за сметка на Кандидат–Лизингополучателя. При промяна на предоставените данни след подаването на Заявка за сключване на Договор, Кандидат–Лизингополучателят уведомява Лизингодателя в рамките на 3 /три/ работни дни.
  4. Подаването на Завка за сключване на Договор не обвързва Лизингодателя и не го задължава да сключи Договор за обратен лизинг. В случай, че Лизингодателят откаже да сключи Договор за обратен лизинг, той не е длъжен да обосновава отказа си. Когато въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на физически лица, Лизингодателят откаже да сключи Договор за обратен лизинг, той е длъжен да уведоми безвъзмездно Лизингополучателя за резултата от извършената проверка и за консултираната база данни.

   

 4. ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

   

  1. С приемането на настоящите Общи условия Лизингополучателят декларира, че преди сключване на Договора е получил, съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от Лизингодателя условия на Договора, цялата необходимата информация от Лизингодателя за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на Договора, под формата на СЕФ.
  2. С приемането на Общите условия Лизингополучателят декларира, че е наясно относно същността и характера на сключения от него Договор за обратен лизинг, представляващ абсолютна търговска сделка съгласно чл. 1, ал. 1, т. 15 от Търговския закон, която се подчинява на правилата на чл. 342-347 от Търговския закон.
  3. След получаване на Заявка за сключване на Договор по условията на т.3 от тези ОУ, Лизингодателят извършва оценка на кредитоспособността на Лизингополучателя въз основа на предоставената от него информация и данните, достъпни в публичните регистри или получени от трети лица по надлежния ред (данни от Централния кредитен регистър при Българската народна банка, Имотен регистър и Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Централен регистър на длъжниците към Камарата на частните съдебни изпълнители, държавните и общински регистри и др.).
  4. С приемането на настоящите ОУ Лизингополучателят декларира, че: 1) икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора; 2) е осведомен и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; 3) Лизингодателят не го е принуждавал да сключи Договор за обратен лизинг и по негово желание му е разяснил съпътстващите сключването на Договора задължения, като му е отговорил на всички поставени въпроси, свързани с него; 4) е предоставил на Лизингодателя цялата действителна информация за своето икономическо положение.

   

 5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

   

  1. Лизингодателят придобива Лизинговия актив от Лизингополучателя посредством сключване на договор за покупко-продажба на МПС в изискуемата от закона писмена форма с нотариална заверка на подписите.
  2. Всички разноски, възникващи във връзка или по повод сключването на договора за продажба на Лизинговия актив, включително нотариални такси, такса местен данък, такса за изготвянето на застрахователна оценка, такса за извършване на регистрация в отдел "Пътна полиция" към Министерство на вътрешните работи, ще бъдат за сметка на Лизингополучателя. При желание от страна на Лизингополучателя тези разноски могат да бъдат прихванати със задължението на Лизингодателя да заплати продажната цена на Лизинговия актив по договора за покупко-продажба на МПС съгласно т. 5.1. от Общите условия.
  3. След сключването на договор за продажба на Лизинговия актив Страните подписват Приемо-предавателен протокол и осъществяват пререгистрация на Лизинговия актив в компетентната дирекция на Министерство на вътрешните работи, отдел "Пътна полиция".
  4. След извършването на пререгистрация на Лизинговия актив Страните сключват Договор за обратен лизинг, по силата на който ползването върху Лизинговия актив се отстъпва в полза на Лизингополучателя, срещу което той се задължава да заплаща Лизингови вноски, чийто общ размер е определен съгласно приетия от Страните Погасителен план и всички други дължими плащания на Лизингодателя, съгласно Договора, тези Общи условия и други приложения, неразделна част към тях.
  5. След сключването на Договор за обратен лизинг Страните подписват Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ надлежното предаване на фактическата власт върху Лизинговия актив в полза на Лизингополучателя, като Лизингодателят следва да упълномощи Лизингополучателя с надлежно пълномощно за управление и използване на Лизинговия актив.
  6. С подписването на Приемо-предавателния протокол, Лизингополучателят декларира, че е извършил оглед на Лизинговия актив преди сключването на Договора, запознат е с качествените му характеристики и се е уверил, че той отговаря на всички изисквания на Лизингополучателя и е годен за обикновената му употреба.
  7. Страните се споразумяват, че всички рискове, свързани с Лизинговия актив, преминават върху Лизингополучателя от момента на предаването му от Лизингодателя на Лизингополучателя.
  8. В случай на форсмажорни обстоятелства, породени от обективен характер, включително, но не само, невъзможност за изповядване на сделка при нотариус поради обективни причини като невъзможност на нотариус и/или страна да се яви в уговорения час, пожар, наводнение, бедствия, софтуерни проблеми и други подобни, и/или невъзможност за регистрация на Лизинговия актив в МВР, отдел "Пътна полиция", поради обективни причини, независещи от волята на Страните, както и други подобни обстоятелства, всяка Страна е длъжна да уведоми другата за наличието на подобни форсмажорни обстоятелства, като Страните се задължават да подновят действията по сключването на Договора за обратен лизинг съгласно уговореното в Общите условия веднага след като форсмажорните обстоятелства бъдат отстранени.
  9. Лизингодателят не отговаря за невъзможността на Лизингополучателя да ползва Лизинговия актив вследствие на явни или скрити недостатъци, включително повреди от текущото използване на Лизинговия актив, изхабяване и/или при извършване на ремонти, конфискуване, задържане или противоправно отнемане от трети лица, независимо от тяхната продължителност. Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си за плащане на дължимите Лизингови вноски съгласно първоначално уговореното и не може да счита невъзможността да ползва Лизинговия актив за неизпълнение от страна на Лизингодателя.

   

 6. СРОК НА ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ

   

  1. Договорът за обратен лизинг влиза в сила в деня на подписването му и се сключва за срока, посочен в него.

   

 7. ПЛАЩАНИЯ

   

  1. Лизингополучателят заплаща Общия размер на лизинговите вноски, заедно с всички други дължими разноски в размерите и сроковете съгласно посоченото в Общите условия, Договора, Погасителен план и други приложения, неразделна част към тях.
  2. Всички разноски, дължими от Лизингополучателя по време на лизинга съгласно Общите условия и Договора, включително задължението за заплащане на пътен данък за превозни средства и задължението за заплащане на застрахователни премии по договора за задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", стават изискуеми в месеца, следващ месеца, през който същите са били платени от Лизингодателя на съответния кредитор.
  3. В случай, че Лизингополучателят желае да направи частично предсрочно плащане на Лизингови вноски, чийто падеж не е настъпил по Договора за обратен лизинг, следва да подаде молба до Лизингодателя на хартиен или друг траен носител, до който Лизингодателят има достъп за частично предсрочно погасяване, а Лизингодателят ще извърши съответно намаляване на размера на месечните Лизингови вноски, съобразно нов погасителен план при запазване на Срока на Договора за лизинг. В случаите по предходното изречение, Страните по Договора за обратен лизинг подписват допълнително споразумение и нов погасителен план.
  4. Страните се съгласяват, че в случаите когато направеното от Лизингополучателя плащане не е достатъчно за покриване на всичките му задължения, Лизингодателят погасява задълженията в следния ред:
   1. Всички дължими плащания различни от Лизингови вноски, ако такива се дължат, в това число дължими данъци, такси, застрахователни премии, обезщетения за вреди и др.;
   2. Неустойки за забавено плащане, ако такива се дължат;
   3. Лизингови вноски в хронологичен ред, считано от датата на техния падеж, започвайки от тези с най-голяма забава.
  5. Страните се съгласяват, че в случай на повече от едно изискуемо парично задължение от страна на Лизингополучателя спрямо Лизингодателя, ще се погасява първо задължението с най-голяма забава и след това останалите изискуеми парични задължения.
  6. Лизингодателят издава счетоводен документ на Лизингополучателя за всяко дължимо плащане. Лизингодателят изпраща уведомление за издадените от него счетоводни документи на Електронната поща на Лизингополучателя. Ако Лизингополучателят желае да получава счетоводни документи на хартиен носител, той следва да уведоми Лизингодателя при сключването на Договора, като дължи възстановяване на действително извършените разходи за изпращане на всеки отделен счетоводен документ по пощата или чрез куриер. Лизингополучателят е длъжен да информира Лизингодателя, ако не получи счетоводен документ за съответното дължимо плащане до настъпването на падежа му. Неполучаването на счетоводен документ не освобождава Лизингополучателя от задължението му за заплащане на съответното дължимо плащане на падежа, посочен в Погасителния план или друг относим документ.
  7. В случай, че извършеното от Лизингополучателя плащане надхвърля по размер дължимите плащания по посочения в основанието за плащане Договор, Лизингодателят има право да задържи остатъка като депозит за следваща вноска или друго дължимо плащане по Договора от Лизингополучателя. Когато такива няма, Лизингодателят възстановява сумата на Лизингополучателя в петдневен срок от поискването по указан от Лизингополучателя начин.
  8. Лизингополучателят извършва плащанията по Договора в български лева (BGN). Всички дължими суми в Договора и Погасителния план към него са посочени в български лева (BGN). В случай, че Лизингополучателят плати дължими плащания във валута, различна от уговорената в Договора, Лизингодателят има правото да конвертира плащането в съответстващата валута по курса на банката, обслужваща сметката му към деня на плащането. Евентуални загуби или разноски във връзка с превалутирането са за сметка на Лизингополучателя.
  9. Дължимият при доставката на Лизинговия актив ДДС (когато такъв се начислява) се заплаща от Лизингополучателя разсрочено или еднократно, според уговореното в Договора.
  10. Всички суми, дължими от Лизингополучателя на Лизингодателя по Договора, се заплащат по един от начините за плащане, посочени на Сайта или в Договора. Всички разходи за преводи на дължими суми по банков път или по друг избран от Лизингополучателя начин са за сметка на Лизингополучателя. Плащането се счита извършено от датата на заверяване на сметката на Лизингодателя.

   

 8. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

   

  1. Лизингополучателят се задължава да заплаща дължимите по Договора и други приложения към него суми в съответствие с посочените в него размери и срокове.
  2. Лизингополучателят се задължава да си служи с Лизинговия актив с грижата на добър стопанин и да го използва според неговото функционално предназначение и съгласно техническите му характеристики и изисквания, зададени от производителя. Без изричното писмено съгласие на Лизингодателя Лизингополучателят няма правото да извършва съществени изменения на Лизинговия актив спрямо предвиденото в техническата документация на производителя му, които могат да се отразят на неговата стойност или качествени характеристики, както и да извършва подмяна на части, възли и детайли на Лизинговия актив или извършва ремонт, които водят до намаляване на неговата пазарна стойност.
  3. Лизингополучателят се задължава да поддържа Лизинговия актив в добро техническо и експлоатационно състояние, като използва за тази цел услуги единствено от оторизиран сервиз за целите на гаранционното му обслужване. Когато няма изискване за използване на оторизиран сервиз, Лизингополучателят използва компетентни и специализирани сервизи. Лизингополучателят е длъжен да спазва инструкциите на производителя за поддръжка, грижа и експлоатация. Всички разходи по експлоатацията, поддръжката и ремонта на Лизинговия актив са за сметка на Лизингополучателя. Лизингодателят не носи отговорност за преки или косвени вреди (включително телесни повреди), произтичащи от нарушаване на това задължение на Лизингополучателя, който в случай на ангажирана отговорност приема да обезщети Лизингодателя съразмерно.
  4. Лизингополучателят се задължава да съдейства на Лизингодателя за извършването на съответните процедури за регистрация, застраховка, оглед и пускане в експлоатация на Лизинговия актив, когато това е необходимо, освен ако за извършването на посочените процедури е упълномощен самият Лизингополучател или посочено от него лице.
  5. Лизингополучателят се задължава да предоставя на Лизингодателя всички документи от значение за сключването и изпълнението на Договора, в това число във връзка със застраховката на Лизинговия актив. Ако в индивидуалните уговорки на Договора или настоящите Общи условия не е предвиден срок за предоставянето им, същите се предават в срок от 2 /два/ дни от поискването им, освен когато изпълнение на задължение на Лизингодателя към трети лица или държавни органи не изисква предоставянето им в по-кратък срок, който се посочва в искането.
  6. Лизингополучателят се задължава да заплаща всички данъци, такси, мита, нотариални такси и други разноски във връзка с използването на Лизинговия актив, включително нотариалната такса за прехвърлянето на Лизинговия актив, застрахователните премии по задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", такса за регистрация на Лизинговия актив в отдел "Пътна полиция" към МВР, винетни такси, наложени глоби и имуществени санкции в случай на извършване на административни и др. нарушения, включително при нарушения на правилата за движение по пътищата от водача на моторно превозно средство - предмет на Договор за обратен лизинг. За сметка на Лизингополучателя са и банковите такси и комисионни при извършване на банкови преводи, които са определени по размер съгласно тарифите на обслужващите банки или такси на други платежни институции.
  7. Лизингополучателят се задължава да възстанови на Лизингодателя в срок от 5 (пет) работни дни от издаване на счетоводен документ от страна на последния:
   1. Всички суми, дължими за глоби или други административни наказания, наложени във връзка с управлението или ползването на Лизинговия актив от Лизингополучателя, съобщенията за които са изпратени на Лизингодателя в качеството му на собственик на Лизинговия актив;
   2. пълният размер на заплатените от Лизингодателя данъци и/или такси, в случай че съгласно действащото законодателство при придобиването и експлоатирането на Лизинговия актив Лизингодателят дължи данъци и/или такси и те не са включени в Общата сума, дължима от Лизингополучателя съгласно Договора;
   3. разноските, направени от Лизингодателя във връзка със застраховането и дозастраховането на Лизинговия актив;
   4. разходите във връзка с поръчката и изготвянето на ключ дубликат за Лизинговия актив, в случай че Лизингополучателят е загубил или повредил ключа му;
   5. разноските, направени от Лизингодателя във връзка със запазване или възстановяване на държането или собствеността върху Лизинговия актив, предмет на Договора, или разноските, свързани с воденето на спорове с трети лица относно държането или собствеността върху Лизинговия актив;
   6. всички разноски, направени от Лизингодателя във връзка със започване, водене или приключване на всякакъв вид съдебно производство пред съответните съдилища, в т.ч. искове за допускане на обезпечителни мерки; прокуратура; органите на МВР; съдии по вписвания; съдебни изпълнители; вкл. разноски за процесуално представителство, освен в случаите, в които претенцията на Лизингодателя е отхвърлена изцяло или частично по надлежния ред. Размерът на разноските, направени от Лизингодателя, се установява със съответните разходо-оправдателни документи и изпълнителни титули, удостоверяващи присъждането им от съответния съдебен орган и подлежи на заплащане от страна на Лизингополучателя;
   7. разходи за вписване на Договора в ЦРОЗ, ако е уговорено в Договора, както и разходи за допълнителни вписвания относно индивидуализация на Лизинговия актив, подновяване и заличаване на вписването, в размер съгласно приложимата към съответния момент Тарифа;
   8. разходи, направени от Лизингодателя във връзка с възстановяване на държането върху Лизинговия актив при прекратяване на Договора поради неизпълнение на Лизингополучателя, когато Лизингополучателят не е върнал Лизинговия актив в сроковете и условията на Раздел 15, както и разходи, направени от Лизингодателя при условията на т.15.5.
  8. Лизингополучателят се задължава да съхранява всички документи, неразривно свързани с използването на Лизинговия актив, които се намират у него. В случаи на изгубване или погиване на такъв документ, Лизингополучателят се задължава да уведоми Лизингодателя в срок от 2 /два/ дни и да предприеме всички необходими действия, за да се снабди с дубликат или друг заместващ документ в най-кратките възможни законови срокове.
  9. Лизингополучателят е длъжен да информира незабавно Лизингодателя в срок от 1 /един/ ден за всяко застрашаващо или увреждащо правата на Лизингодателя правно или фактическо действие на трето лице по отношение на Лизинговия актив или части от него, и да предприема за своя сметка всички необходими или препоръчителни действия за предпазване от увреждане или отнемане на Лизинговия актив. Лизингополучателят е длъжен да уведоми и да съдейства на компетентните органи, както и да изиска съставяне на предвидените в закона документи за установяване на събитието.
  10. Лизингополучателят има право да получи, при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение под формата на Погасителен план за извършените и предстоящите плащания. Погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания и съдържа разбивка на всяка Лизингова вноска.
  11. Лизинговият актив може да се ползва в България и в други държави, за които има предварително писмено одобрение на Лизингодателя и/или Лизингополучателят е бил упълномощен. Лизинговият актив се ползва само от Лизингополучателя и/или упълномощени от него лица в съответствие с: а) всички инструкции и указания за експлоатация на производителя и б) разпоредбите на законодателството, действащо на територията на страната, в която се намира Лизинговият актив.
  12. В случай на загубен или повреден ключ, Лизингодателят извършва подмяната в оторизиран сервиз, в определените от него срокове. Лизингополучателят се задължава да възстанови на Лизингодателя сторените разноски и други дължими суми, уговорени в Тарифата.
  13. Лизингополучателят няма право да се разпорежда с Лизинговия актив или с части от него в полза на трети лица, в това число да го предоставя като обезпечение под формата на особен или реален залог (самостоятелно или като част от търговско предприятие или съвкупност), продава, заменя, дарява, и др., без изричното писмено съгласие на Лизингодателя. Лизингополучателят няма право да предоставя Лизинговия актив на трети лица за ползване или послужване, освен с изричното писмено съгласие на Лизингодателя.
  14. Лизингополучателят е длъжен да осигури достъп на Лизингодателя по реда на т. 9.6. от тези Общи условия.
  15. По искане на Лизингодателя, Лизингополучателят е длъжен да даде съгласие за вписването на Договора за лизинг в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието, както и за всички допълнителни вписвания, ако такива се наложат. Разноските за вписване са определени в Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози, и се поемат от Лизингополучателя.
  16. Лизингополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за лизинг след подаване на искане до Лизингодателя на хартиен или друг траен носител, до който Лизингодателят има достъп, като в тези случаи се прилага т.15.2. от настоящите Общи условия. Лизингодателят не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по Договора за обратен лизинг.
  17. Лизингополучателят се задължава да заплаща разходите по застраховането и дозастраховането на Лизинговия актив през целия Срок на лизинга, както и да изпълнява всички други задължения във връзка със застраховката и дозастраховането на Лизинговия актив. Лизингополучателят се задължава да спазва всички изисквания на Общите условия на съответната застраховка включително след изтичане на Срока на лизинга или при предсрочно погасяване, но преди прехвърляне на правото на собственост върху Лизинговия актив.

   

 9. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

   

  1. Лизингодателят се задължава да предостави на Лизингополучателя Лизинговия актив по начина и според условията на Договора за обратен лизинг и тези Общи условия.
  2. Лизингодателят се задължава да предостави на Лизингополучателя необезпокояваното използване на Лизинговия актив за срока на действие на Договора за обратен лизинг.
  3. Лизингодателят се задължава да предостави нотариално заверено пълномощно за ползване на Лизинговия актив от Лизингополучателя на територията на Република България, държавите-членки на Европейския съюз, Република Сърбия и Република Македония.
  4. Лизингодателят се задължава при изпълнение на всички договорни задължения на Лизингополучателя да прехвърли на Лизингополучателя правото на собственост върху Лизинговия актив по реда на Раздел 13 от тези Общи условия.
  5. Лизингодателят се задължава при изпълнение на всички договорни задължения на Лизингополучателя да даде незабавно съгласие за заличаване на вписването на Договора за лизинг в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието, когато Договорът е бил вписан.
  6. Лизингодателят има право да извърши оглед на Лизинговия актив по всяко време на Срока на лизинга. Лизингополучателят се задължава да осигурява достъп до Лизинговия актив в 3 /три/- дневен срок от направено искане от страна на Лизингодателя.
  7. Лизингодателят има право да задържи един комплект ключове от Лизинговия актив, в това число в случаите на т. 8.12 от настоящите Общи условия.
  8. Лизингодателят има право да заплаща дължимите застрахователни премии, данъци, свързани със собствеността и/или ползването на Лизинговия актив, както и други суми, дължими от Лизингополучателя съгласно Договора и тези Общи условия, като в този случай Лизингодателят ще удържи тези суми от първото постъпило от Лизингополучателя плащане, за което издава счетоводен документ съгласно приложимото законодателство.

   

 10. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

   

  1. Лизингодателят сключва застраховка "Гражданска отговорност" за Лизинговия актив за целия Срок на лизинга. Застрахователните премии по застраховката са за сметка на Лизингополучателя и се заплащат съгласно т.7.6 от настоящите Общи условия.
  2. Лизингополучателят се задължава да спазва всички разпоредби на сключената застрахователна полица и приложимите към нея общи условия за валидността на съответната застраховка, включително след изтичане на Срока на лизинга или при предсрочно погасяване, но преди прехвърляне на правото на собственост върху Лизинговия актив. Лизингополучателят се задължава да спазва изискванията на застрахователя във връзка със сключената задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите".
  3. При настъпване на застрахователно събитие Лизингополучателят е длъжен незабавно да уведоми Лизингодателя, застрахователя и компетентните органи и да действа съобразно указанията, изискванията и в сроковете, предвидени в договора със застрахователя и действащото българско законодателство, като предприеме всички необходими действия за защита на правата и интересите на Лизингодателя.

   

 11. ПОГИВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

   

  1. В случай на пълно погиване на Лизинговия актив, включително, но не само тотална щета или кражба на Лизинговия актив, независимо дали погиването е породено от виновни действия и/или бездействия на Лизингополучателя, последният не се освобождава от задълженията си за плащане на дължимите по Договора Лизингови вноски до изплащане на Общия размер на лизинговите вноски съгласно актуалния Погасителен план.
  2. В случай на частично погиване и/или повреди на Лизинговия актив, включително повреда и/или кражба на отделни части от Лизинговия актив, независимо дали погиването е породено от виновни действия и/или бездействия на Лизингополучателя, последният не се освобождава от задължението си за плащане на дължимите по Договора Лизингови вноски до изплащане на Общия размер на лизинговите вноски съгласно актуалния Погасителен план.
  3. Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си за плащане на Общия размер на лизинговите вноски и другите дължими съгласно Договора суми в пълен размер съгласно уговореното и актуалния Погасителен план, когато Лизинговият актив не може да бъде използван, вследствие на частична щета на Лизинговия актив и/или задържането на Лизинговия актив за разследване, експертизи и други подобни, както и за извършване на ремонти, независимо от тяхната продължителност и независимо дали неизползването е породено от виновни действия на Лизингополучателя.

   

 12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА. СУБЛИЗИНГ

   

  1. Лизингополучателят няма право да предоставя Лизинговия актив на трети лица за възмездно или безвъзмездно ползване под формата на сублизинг, наем, заем за послужване и други сходни правоотношения, както и да прехвърля или да възлага на трето лице свое право или задължение, произтичащо от Договора, освен с изричното писмено съгласие на Лизингодателя.
  2. Лизингодателят може по всяко време да прехвърли вземанията си и всички свои права по Договора за обратен лизинг на трети лица, съгласно приложимото законодателство.
  3. Лизингополучателят се съгласява, че в случаите на прехвърляне на права на трети лица по реда на т.12.2. по-горе, Лизингодателят има право (без да е задължен) да продължи да обработва плащанията по Договора за обратен лизинг, както и да извършва дейностите във връзка с Лизинговия актив, в полза на и от името на третото лице, на което е прехвърлил правата си по Договора за обратен лизинг. В тези случаи, доколкото Лизингополучателят не е официално писмено уведомен, че задълженията му са прехвърлени и следва да се изпълняват в полза на трето лице, Лизингополучателят продължава да изплаща дължимите суми по Договора по уговорената в него банкова сметка или по друг начин, указан на Сайта, тези Общи условия или в Договора. В допълнение, Лизингополучателят се съгласява, че Лизингодателят няма задължение да уведомява Лизингополучателя, че ще действа от името на третото лице, на което е прехвърлил правата си по Договора за обратен лизинг. В тези случаи, изплащането на сумите от Лизингополучателя в полза на Лизингодателя се счита за валидно изпълнение на задълженията на Лизингополучателя по Договора за обратен лизинг.
  4. В случай, че Лизингодателят прехвърли правата си по Договора за обратен лизинг, без да продължава да администрира Договора по отношение на Лизингополучателя съгласно споразумение с новия кредитор, Лизингополучателят ще бъде изрично уведомен на посочената от него Електронна поща за новия кредитор и от момента на уведомлението се задължава да извършва плащания в полза на новия кредитор по начин, посочен в уведомлението.

   

 13. ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

   

  1. Лизингополучателят се задължава да получи собствеността върху Лизинговия актив при условията на т. 2.4.1. и има право да получи собствеността при условията на т. 2.4.2. от Общите условия.
  2. Когато Лизингополучателят изплати Общия размер от всички Лизингови вноски както и всички други дължими суми в полза на Лизингодателя, последният е длъжен да прехвърли правото на собственост върху Лизинговия актив на Лизингополучателя.
  3. Ако Лизингополучателят желае да упражни Правото на придобиване на Лизинговия актив по остатъчна стойност, той е длъжен да изплати на Лизингодателя Остатъчната стойност на Лизинговия актив. За тази цел Лизингополучателят следва да уведоми Лизингодателя, че желае да се ползва от Правото му на Придобиване на Лизинговия актив по остатъчна стойност, след което Лизингодателят да определи Остатъчната стойност на Лизинговия актив съобразно приетия от страните Погасителен план. За избягване на всяко съмнение, за да упражни Правото на придобиване на лизинговия актив по остатъчна стойност ("Правото"), Лизингополучателят следва да заплати всички дължими се от него суми съгласно уговореното между страните и предвиденото в настоящите Общи условия, Договора или друг приложим документ, включително Главница и Лихва до момента на упражняване на Правото, както и всички дължими такси и разноски до момента на упражняване на Правото. В този случай са приложими разпоредбите на т.16.2 от тези Общи условия. Таксите, които възникват при прехвърляне на собствствеността на Лизинговия актив са за сметка на Лизингополучателя.
  4. Лизингополучателят получава Лизинговия актив в състоянието, в което същият се намира към момента на прехвърляне на правото на собственост, съгласно сключеното между страните споразумение за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив.
  5. Във всички посочени по-горе случаи, правото на собственост върху Лизинговия актив се прехвърля на Лизингополучателя с отделно споразумение за прехвърляне на собствеността с нотариална заверка на подписите, което страните се задължават да сключат в срок до 7 (седем) работни дни след заплащане на дължимите суми.
  6. Всички разноски, данъци и такси по прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив са за сметка на Лизингополучателя.

   

 14. ПРАВО НА ОТКАЗ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

   

  1. Лизингополучателят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения Договор за обратен лизинг в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на Договора. В този случай Лизингополучателят дължи възстановяване на направените от Лизингодателя разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.
  2. Правото на отказ от сключения Договор за обратен лизинг се смята за упражнено при условие, че Лизингополучателят изпрати уведомление до Лизингодателя преди изтичане на крайния срок по т. 14.1. на хартиен носител до седалището на Лизингодателя или на друг Траен носител, до който Лизингодателят има достъп.
  3. При упражняване на правото на отказ от Договора, Лизингополучателят заплаща на Лизингодателя в срок не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на правото на отказ общия размер на Продажната цена по договора за покупко-продажба на Лизинговия актив, с който Лизингодателят е придобил от Лизингополучателя Лизинговия актив и дължимата се Лихва начислена до датата на връщане на Главницата, както и всички други разходи, дължими за прехвърляне на собствеността, които са за сметка на Лизингополучателя.
  4. Договорът се прекратява:
   1. при изпълнение на всички задължения на Страните с изтичане на Срока на лизинга;
   2. при предсрочно погасяване на Договора за обратен лизинг и упражняване на Правото на Лизингополучателя на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност по т.13.3. от настоящите Общи условия;
   3. по взаимно съгласие на страните;
   4. при упражняване на правото на отказ от страна на Лизингополучателя по реда на т. 14.1. и т.14.2. от Общите условия;
  5. Лизингодателят има право да прекрати Договора:
   1. В случай на забава в плащането на две или повече Лизингови вноски от страна на Лизингополучателя, като Лизингодателят отправя едноседмично предизвестие до Лизингополучателя. В случай, че Лизингополучателят не заплати забавените Лизингови вноски, Договорът ще се счита за прекратен от момента на изтичане на срока по едноседмичното предизвестие;
   2. Когато Лизингополучателят използва Лизинговия актив по начин, различен от уговореното или поставящ в опасност целостта му;
   3. Когато Лизингополучателят не приеме Лизинговия актив и/или откаже да подпише Приемо-предавателен протокол на датата, на която Лизингодателят има готовност за предаване;
   4. Когато Лизингополучателят не отстрани щетите върху Лизинговия актив при настъпване на частична щета и/или не представи доказателства на Лизингодателя за отстраняване на щетите;
   5. Когато Лизингополучателят е представил неверни сведения или документи с невярно съдържание или неистински документи, които са повлияли или са от естество да повлияят на преценката на Лизингодателя при одобряване на Заявката за сключване на Договор за обратен лизинг или бъде установена нерегламентирана интервенция върху номера на рамата/шаси и/или двигател на Лизинговия актив;
   6. Когато Лизингополучателят не осигури достъп до Лизинговия актив, не извърши необходимите уведомления или не представи исканите от Лизингодателя документи, на които има право, съгласно настоящите Общи условия или в качеството си на собственик на Лизинговия актив;
   7. При неизпълнение от страна на Лизингополучателя на задълженията по т.8.2., т.8.3., т.8.11., т.8.13. от настоящите Общи условия;
   8. При неизпълнение на друго задължение по Договора от страна на Лизингополучателя, след изтичане на подходящ срок, даден от Лизингодателя, за изпълнение на задължението;
  6. Лизингодателят може с едностранно уведомление без предизвестие да прекрати Договора и:
   1. В случай, че са налице каквито и да е пречки за надлежна регистрация/пререгистрация /узаконяване или надлежното съществуване на регистрацията на Лизинговия актив.
   2. В случай, че след придобиване на собствеността върху Лизинговия актив от Лизингодателя, същият се окаже обременен с особен залог, запор или други тежести, които могат да се противопоставят на Лизингодателя.
  7. Договорът се прекратява в случай на конфискация на Лизинговия актив в полза на държавата, друга държава или трето лице, считано от датата на влизане в сила на присъдата, съдебния акт или на акт на друг орган, с които се постановява конфискацията или задържане от органите на МВР поради установена нерегламентирана интервенция върху номера на рамата/шаси и/или двигател на Лизинговия актив. В този случай Лизингополучателят дължи заплащане Общия размер на всички Лизингови вноски по Договора.
  8. Лизингополучателят няма право да прекратява Договора едностранно, освен в предвидените в закона случаи. Обстоятелството, че Лизингополучателят е преустановил ползването на Лизинговия актив или няма възможност да го ползва по каквато и да било причина, с изключение на случаите, когато това е породено от умишлени действия от страна на Лизингодателя в нарушение на клаузите на Договора, по никакъв начин не може да се счете за прекратяване на Договора и не освобождава Лизингополучателя от задълженията му по Договора, в това число и заплащане на Общия размер на всички Лизингови вноски, ведно с всички разходи и разноски, дължими към Лизингодателя.
  9. В случай на прекратяване на Договора по каквато и да е причина, Лизингодателят задържа всички платени суми от Лизингополучателя като възнаграждение за ползването му. Прекратяването има сила занапред.
  10. При прекратяване на Договора от страна на Лизингодателя, последният има право на обезщетение за всички претърпени вреди и разноските по изпълнението, включително разноските по връщане на Лизинговия актив по съдебен или извънсъдебен ред.
  11. Лизингополучателят не може да претендира от Лизингодателя стойността или заплащането на каквито и да е било подобрения, които първият е направил върху Лизинговия актив, включително в случаите на прекратяване на Договора по каквато и да е причина, с изключение на случая, при който Лизингодателят е дал изрично писмено съгласие за извършване на подобренията.
  12. В случай на прекратяване на Договора, независимо от основанията за това, Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си по Договора, свързани с обезщетяване на Лизингодателя за претърпени от последния вреди поради неизпълнение по Договора, включително когато вредите са претърпени или установени след прекратяването на Договора.

   

 15. ВРЪЩАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

   

  1. В срок от 2 /два/ работни дни от прекратяване на Договора по каквато и да е причина, с изключение на прекратяване при изпълнение на всички задължения на Страните и придобиване на Лизинговия актив от Лизингополучателя, последният е длъжен да предаде на Лизингодателя Лизинговия актив, заедно с всичките му принадлежности и придружаващи го документи, на място, посочено от Лизингодателя. Транспортирането и предаването се извършва за сметка и на риск на Лизингополучателя.
  2. При предаването на Лизинговия актив Страните подписват протокол за актуалното състояние на Лизинговия актив. Лизингополучателят трябва да върне Лизинговия актив в добро състояние, с изключение на нормалното изхабяване. Лизингодателят има правото да възложи на трето лице (извършващо дейност по доставка и продажба на резервни части и консумативи за автомобили и/или извършващо автосервизна дейност) да направи оценка за цената на констатираните в протокола за връщане видими липси или повреди по Лизинговия актив, която оценка обвързва Лизингополучателя.
  3. Констатираните вреди, включително такива, които не са могли да бъдат установени при обикновения оглед при предаването, се отстраняват за сметка на Лизингополучателя по пазарни цени в срок от 5 (пет) дни от подписването на протокола по т.15.2. или изпращането на известие до Лизингополучателя, в случай че вредите са открити по-късно.
  4. В случай, че Лизинговият актив не бъде върнат на Лизингодателя в посочения по т.15.1. от настоящите Общи условия срок, Лизингодателят се счита оправомощен от Лизингополучателя да изпълни задължението по т.15.1. от настоящите Общи условия от негово име и за негова сметка.
  5. Когато задължението по т. 15.1. от настоящите Общи условия не бъде изпълнено, Лизингодателят има право да обяви Лизинговия актив за издирване по съответния ред и да предприеме действия по принудително изпълнение.

   

 16. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

   

  1. При забава на плащане на парично задължение от страна на Лизингополучателя, включително плащане на Лизингова вноска, както и за разноски за местен данък върху превозните средства и/или за застрахователна премия по договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", Лизингодателят има право на обезщетение в размер на законната лихва за забава върху неплатената в срок сума. Лихвата е дължима до пълното погасяване на всички дължими от Лизингополучателя на Лизингодателя суми.
  2. При упражняване на Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност по реда на т.13.3, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя обезщетение: (i) 1% от предсрочно погасената сума, когато оставащият Срок на лизинга е по-голям от 1 (една) година, или (ii) 0,5 % от предсрочно погасената сума, когато оставащият Срок на лизинга е по-малък от 1 (една) година. В случай че Лизингодателят претърпи загуба от предсрочното погасяване на Договора, превишаваща размера на посоченото обезщетение, той може да претендира за по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК.
  3. В случай на забава в изпълнението на задължението за връщане на Лизинговия актив по т.14.1, Лизингополучателят дължи неустойка за ползване на Лизинговия актив без основание за всеки започнат календарен месец, следващ датата, на която Лизингополучателят е следвало да върне Лизинговия актив, до датата на фактическото му връщане.
  4. В случай, че Лизингополучателят неоснователно откаже да приеме Лизинговия актив и/или откаже да подпише Приемо-предавателен протокол на датата, на която Лизингодателят има готовност за предаване, Лизингодателят има право да начисли неустойка.

   

 17. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

   

  1. Всички уведомления и изявления по сключен Договор за обратен лизинг трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, имейл, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка, достигнат до Лизингополучателя на посочените от него в Договора контакти. В случай, че Лизингополучателят промени адреса си или друг свой контакт, той е длъжен да уведоми писмено Лизингодателя като посочи новия си адрес или контакт, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения достигнали до стария адрес ще се считат за получени.
  2. Лизингополучателят има право да подава до Лизингодателя възражения и жалби във връзка с Договора за обратен лизинг. Лизингодателят е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено жалбоподателя за решението си по всяко постъпило възражение във връзка с Договора за обратен лизинг в срок до 30 дни от получаването му. Лизингополучателят/Кандидат-Лизингополучателят, има право да се обръща към Длъжностното лице по защита на данните на Лизингодателя на следния адрес- гр. София 1463, бул. "Витоша" №146 (сграда А), Бизнес център "България" или на електронен адрес - dpo@credissimosuper.bg за съдействие по повод личните му данни, предоставени на Лизингодателя.
  3. Лизингополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за обратен лизинг до Комисията за защита на потребителите – Централно управление на адрес: гр. София 1000, пл. "Славейков" №4А, ет. 3, с интернет адрес www.kzp.bg.
  4. Лизингополучателят има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 - 184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.
  5. Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Лизингополучателят/Кандидат-Лизингополучателят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. "Професор Цветан Лазаров" №2, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.
  6. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях и сключените в тази връзка Договори, ако не могат да бъдат уредени по споразумение между Страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.
  7. За неуредените в тези Общи условия и в Договора въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.