Тарифа за таксите и комисионните на „Кредисимо Супер“ АД

УСЛУГА/НЕУСТОЙКА/ЛИХВА СТОЙНОСТ/РАЗМЕР СТОЙНОСТ/РАЗМЕР
1. Услуга по пререгистрация на МПС в КАТ /без смяна на номера/, включително административни такси. 119.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя във връзка със сключен между тях Договор за покупко-продажба на МПС и покрива услугата по издаване на свидетелство за регистрация на МПС, както и таксите събирани от органите на КАТ в тази връзка.
2. Услуга по пререгистрация на МПС в КАТ /със смяна на номера/, включително административни такси. 215.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя във връзка със сключен между тях Договор за покупко-продажба на МПС и покрива услугата по издаване на свидетелство за регистрация на МПС, както и таксите събирани от органите на КАТ в тази връзка.
3. Издаване на дубликат при загубено/откраднато свидетелство за регистрация на МПС 215.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя. Срок за издаване в рамките на 3 /три/ работни дни от заплащане на таксата. Таксата покрива услугата по издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС, както и таксите събирани от органите на КАТ в тази връзка.
4. Загубен / Откраднат ключ 108.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя и покрива услугата по подмяна на загубен/откраднат ключ, като не включва реалните разходи по подмяната. Подмяната се извършва от Лизингодателя в оторизиран сервиз, в определените от него срокове.
5. Загубен / Откраднат регистрационен номер (преден или заден) 108.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя и включва услугата, но не включва таксите, събирани от органите на КАТ
6. Отключване на заключен автомобил с резервния ключ (само за гр. София и гр. Благоевград) 50.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя.
7. Издаване на първо пълномощно за управление на МПС Безплатно Пълномощното се издава безплатно от Лизингодателя и предава на Лизингополучателя в деня на подписване на Договора за обратен лизинг. Лизингополучателят заплаща само дължимата се нотариална такса за заверка на пълномощното, съгласно приложимата Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
8. Издаване на допълнително пълномощно за управление на МПС 30.00 лв. Лизингодателят има право да откаже по свое усмотрение издаване на допълнително пълномощно. Пълномощното се издава в срок от 3 работни дни след заплащане на дължимата такса, като Лизингополучателят заплаща и дължимата се нотариална такса за заверка на пълномощното, съгласно приложимата Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
9. Неустойка при неприемане на Лизинговия актив от страна на Лизингополучателя 0.03 % (нула цяло и три стотни процента) от Общата сума, дължима от Лизингополучателя по Договора за обратен лизинг, за всеки календарен ден до датата на подписване на Приемо-предавателен протокол Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя и се начислява автоматично в случай, че Лизингополучателят неоснователно откаже да приеме Лизинговия актив и/или откаже да подпише Приемо-предавателен протокол на датата, на която Лизингодателят има готовност за предаване
10. Неустойка за забава на прехвърлянето на собствеността върху МПС по вина на Лизингополучателя 0.03% от Общата сума, дължима от Лизингополучателя по Договора за обратен лизинг за всеки календарен ден забава до датата на сключване на Договор за прехвърляне на собствеността върху МПС Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя и се начислява автоматично в случай, че след изплащането на всички дължими суми по Договора за обратен лизинг и при отправено известие от страна на Лизингодателя до Лизингополучателя, последния не се яви за прехвърляне правото на собственост върху Лизинговия актив. Същата е дължима от датата посочена от Лизингодателя за прехвърляне на Лизинговия актив.
11. Лихва за забавено плащане на дължими суми Лихва за забава е в размер на законната лихва за забава върху просрочената сума, определена с постановление на Министерски съвет Лихвата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя при забава на плащане на парично задължение от страна на Лизингополучателя, включително плащане на Лизингова вноска, както и за разноски за местен данък върху превозните средства и/или за застрахователна премия по договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Лихвата е дължима до пълното погасяване на всички дължими от Лизингополучателя на Лизингодателя суми.
12. Предсрочно погасяване (пълно или частично), когато оставащият Срок на лизинга е по-голям от 1 година 1% от предсрочно погасената сума Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя и се начислява по основание и се определя по размер при условията и ставките, предвидени в разпоредбите на Закона за потребителския кредит
13. Предсрочно погасяване (пълно или частично), когато оставащият Срок на лизинга е по-малък от 1 година 0.5% от предсрочно погасената сума Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя и се начислява по основание и се определя по размер при условията и ставките, предвидени в разпоредбите на Закона за потребителския кредит
14. Регистрация/Заличаване в ЦРОЗ Реално извършените разходи, съгласно Тарифа на ЦРОЗ Дължими от Лизингополучателя
15. Издаване на добавъци за застраховка "Гражданска отговорност" БЕЗПЛАТНО или, при изключителни случаи, индивидуално, според тарифата на съответния застраховател Дължими от Лизингополучателя
16. Заплащане на дължимите данъци и такси относими към МПС, в това число при прехвърляне на собствеността Реално извършените разходи, съгласно приложимите държавни, общински данъци и такси Дължими от Лизингополучателя
17. Други разходи (нотариални такси, застраховатлена оценка и други) относими към лизинговия актив Реално извършените разходи, съгласно приложимите тарифи на компетентните органи и търговци Дължими от Лизингополучателя
18. Неустойка за невръщане на Лизинговия актив 10% от най-голямата погасителна вноска за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от размера на дълга към датата на изпращане на поканата за връщане на Лизинговия актив Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя и се начислява автоматично и е дължима в случай на неплащане на Лизинговите вноски по Договора за обратен лизинг и след изтичане на срока, посочен в получена покана от Лизингополучателя за връщане на Лизинговия актив на Лизингодателя, съгласно реда и условията уговорени в Договора за обратен лизинг и приложимите Общи условия към него.
19. Неустойка за ползване на Лизинговия актив без основание Неустойката е в размер на последната Лизингова вноска с настъпил падеж преди възникването на задължението за връщане на Лизинговия актив Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя и се начислява автоматично и е дължима в случай на невръщане на Лизинговия актив, съответно ползването му без основание. Неустойката се начислява кумулативно с с неустойката по т.16, по-горе.
20. Неустойка при погиване или кражба на Лизинговия актив Неустойката е в размер на неизплатените лизингови вноски по Договора за обратен лизинг Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя и се начислава автоматично и е дължима в случай на погиване (изцяло или частично) или кражба на Лизинговия актив, поради неполагане на грижата на добрия стопанин от страна на Лизингополучателя.
21. Изплащане на щети по застраховка "Каско" Индивидуално, според оценката на застрахователя Изплащане от страна на Credissimo Супер към лизингополучателя по банков път

* Лизингополучателят следва да заплати всички банкови такси, свързани с преводи към трети страни, както и за погасяване на задълженията по договора за лизинг.

** Върху всички такси и комисионни, посочени в Тарифата, е начислен ДДС, ако такъв е дължим, съгласно действащото законодателство.

*** Таксите за нотариална заверка на документи са съгласно Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и са за сметка на Лизингополучателя.

**** С цел избягване на всяко съмнение, описаните по-горе неустойки, могат да се кумулират помежду си при настъпване на съответните хипотези на неизпълнение.

Моля, завъртете екрана на 90 градуса!