Политика за защита на личните данни на Кредисимо Супер АД

 

 

Информация за контакт с нас:

Кредисимо Супер АД ("Кредисимо Супер", "Дружеството" или "Администраторът"), с ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 146, Бизнес център "България", сграда А; телефони за контакт - 0700 20 501; електронен адрес: contacts@credissimosuper.bg

Информация за контакт в Кредисимо Супер, относно опазване на личните данни на нашите Клиенти:

Кредисимо Супер АД
гр. София 1463, бул. "Витоша" № 146, бизнес център "България", сграда А;

Длъжностно лице по защита на личните данни:
Пламен Славов, dpo@credissimosuper.bg

 

ПРЕАМБЮЛ

 1. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

  Настоящата "Политика за защита на личните данни" ("Политиката") има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни. Кредисимо Супер призовава и насърчава всеки един потребител да се запознае със съдържанието на тази Политика, като в случай на въпроси, искания, оплаквания и/или необходимост от допълнително разяснение по съдържанието й да се обърне най-напред към Дружеството на посочените по-горе координати.

 2. Кредисимо Супер е финансова институция, вписана в Регистъра на финансовите институции по член 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка под номер BGR00385. Дружеството е собственост на лидера в онлайн кредитирането и една от най-бързо развиващите се ФинТек структури в страната - "Кредисимо" АД, позната с търговската марка Credissimo. Кредисисмо Супер е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО ("Регламента").
 3. Дружеството обработва и съхранява предоставените му лични данни с оглед законосъобразно осъществяване на дейността си, при изпълнение на съществуващите нормативни изисквания. Обработването на данните се извършва чрез електронни средства и на ръка. Едновременно с това обаче Кредисимо Супер зачита неприкосновеността на личността на своите клиенти - физически лица (наричани по-долу още "Потребител" или "Клиент") и поема сериозен ангажимент по отношение поверителността на личните им данни. В съответствие с приложимото право и добрите практики Кредисимо Супер прилага широк спектър от технически и организационни мерки за защита на личните данни на Клиентите си.

I. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

 1. "Лични данни" – всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициран/а пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като имена, ЕГН, данни за местонахождение, телефон, e-mail адрес или по един или повече признаци, специфични за идентичността Ви.
 2. "Обработване на лични данни" – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.
 3. "Псевдонимизация на лични данни" - анонимизирането е операция, която е алтернативна на изтриването или унищожаването на личните Ви данни. При нея окончателно и безвъзвратно се премахват всички елементи, които пряко или непряко Ви идентифицират. Анонимизираните данни не представляват лични данни. Пример: ако личните данни, с които разполагаме за Вас са следните: име: Петър Петров; възраст: 36 години; адрес: град Варна, ул. "Александровска" № 70, ет. 8, след извършена операция по анонимизиране, те могат да изглеждат така: име: ****; възраст: 20-40 години; адрес: гр. Варна.

II. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Принцип на прозрачност и информираност – Кредисимо Супер събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.
 2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи (като за нуждите на сключване на договор за обратен лизинг), наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка Кредисимо Супер да събира, обработва и съхранява личните Ви данни (например, за целите на директния маркетинг).
 3. Принцип на ограничено събиране – Кредисимо Супер събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими.
 4. Принцип на ограничено използване, разкриване и съхранение – Кредисимо Супер не използва личните Ви данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен с Вашето съгласие или в случаите, изрично предвидени в закона.
 5. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени с технически и организационни мерки за сигурност, предприети от Кредисимо Супер в съответствие с чувствителността на информацията.

III. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО КРЕДИСИМО СУПЕР СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА

 1. Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на сключване на договор за обратен лизинг, за заплащане на дължими суми по него, за изпълнение на Ваши искания/молби/заявления, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да изпълним съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за обратен лизинг.
 2. Данни за идентификацията Ви в контекста на преддоговорни и договорни отношения:
  • три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, валидност, орган, който я е издал, постоянен и настоящ адрес, телефон, електронната поща за връзка;
  • две имена и телефон на посоченото от Вас допълнително лице за контакт, което не е поръчител;
  • три имена, ЕГН, данни по лична карта, на Ваш съпруг/съпруга, ако Вашият автомобил е придобит по време на брак. Тогава е нужно и двамата съпрузи да присъстват по време на подписването на документите за обратен лизинг;
  • три имена, ЕГН, адрес, телефон и други данни на Ваш пълномощник, посочени в пълномощното, в случай че упълномощите лице да Ви представлява пред Кредисимо Супер;
  • адрес за доставка на книжа (в случай че е различен от предоставения такъв по местоживеене при сключване на договора за обратен лизинг);
  • данни относно кредитоспособността Ви – трудови договори, получавани възнаграждения, осигурителен доход, здравноосигурителни вноски, кредитна история;
  • уникален клиентски номер, създаден от Дружеството за идентифициране на подадено заявление и/или сключен договор за обратен лизинг;
  • информация за избрания от Вас начин на плащане, извършени и дължими плащания, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени в полза на Дружеството;
  • гласов запис на инициираните от Вас телефонни разговори с оператор на националния телефон на Дружеството;
  • гласов запис на инициираните от оператор телефонни разговори с Вас от националния телефон на Дружеството;
  • видеозапис при посещение в офиса на Кредисимо Супер, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели;
  • IP адрес при посещение на https://credissimosuper.bg ("Сайта");
  • електронна кореспонденция, писма, жалби, молби, сигнали, оплаквания и/или заявки с/от Вас за отстраняване на проблеми и друга обратна връзка, която Кредисимо Супер получава.

IV. ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Кредисимо Супер събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:
  1. въз основа на легитимен интерес, за целите на сключване и изпълнение на договор за обратен лизинг:
   • при одобрение и сключване на договор за обратен лизинг с Дружеството – за провеждане Кредисимо Супер на вътрешни процедури по оценка на платежоспособността Ви, за анализ на задълженията Ви, както и предотвратяване на измами и изпиране на пари, съгласно действащото законодателство;
   • ако бъдете одобрен/а за сключване на заявения от Вас договор за обратен лизинг – за последващо управление и изпълнение на задълженията на страните по този договор, за осъществяване на контакт с Вас, за нуждите на погасяване на задълженията чрез избрани от Вас платежни и/или кредитни институции;
   • за извършване на справки и получаване на информация от държавни и общински органи с цел установяване и оценка на кредитоспособността Ви, доходите Ви, извършвание от Вас осигурителни плащания.
  2. за целите на разглеждане на подаден от Вас сигнал и/или запитване:
   • за проверка в базата данни на Дружеството;
   • за осъществяване на контакт с Вас посредством услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги;
   • с оглед изпълнение на законови изисквания, приложими към Дружеството, за съхранение на документи и лични данни от финансови институции относно предоставяните от тях услуги.
  3. за целите на директния маркетинг за предлагане на услуги, предоставяни от Дружеството (изпращане на оферти/търговски съобщения и други по поща, на електронен адрес, по телефон или по друг директен начин), статистически проучвания и анализи, само при изрично дадено съгласие за тази цел.
 2. В Сайта се използват логове със следните цели:
  • За подсигуряване на надеждното функциониране на услугите и установяване на технически проблеми;
  • За развитие и подобряване на услугите в Сайта;
  • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
  • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

V. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, НА КОИТО КРЕДИСИМО СУПЕР РАЗКРИВА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние предоставяме Ваши лични данни на определени категории трети лица, за да може да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване и нашите продукти и услуги да покриват Вашите очаквания.

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорен Администратор за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

 1. Лица, които въз основа на договор с Кредисимо Супер обработват личните Ви данни от името на Дружеството или имат пряк/косвен достъп до тези личните данни:
  • пощенски оператори и куриерски фирми - с оглед изпращане на пратки, съдържащи допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
  • предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги;
  • застрахователни брокери- за нуждите и в изпълнение на задължението за застраховане на лизинговия актив при спазване реда и условията, уговорени в Общите условия към договорите за обратен лизинг и приложения към тях;
  • нотариуси - за целите на сключване на договор за обратен лизинг и обратното изкупуване на лизинговия актив при спазване реда и условията, уговорени в Общите условия към договорите за обратен лизинг и приложения към тях;
  • лица, които по възлагане на Кредисимо Супер поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработване на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.;
  • дружества, събиращи неплатени задължения по просрочени договори за обратен лизинг, в това число, изземване на лизинговия актив от името на Кредисимо Супер;
  • банки и платежни институции, обслужващи плащанията, извършени от/до Клиенти на Дружеството;
  • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиса на Кредисимо Супер и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същия обект;
  • частни и държавни съдебни изпълнители, Централен кредитен регистър при Българската народна банка, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Централен регистър на особените залози;
  • лица, наети на граждански договор от Кредисимо Супер, осъществяващи посещения на място на посочените от Вас адреси за контакт и/или адрес по месторабота.
 2. Други администратори на лични данни, на които Кредисимо Супер предоставя лични данни, обработващи тези данни на собствено основание и от свое име:
  • цесионери - страна по договори за цесия, с които Кредисимо Супер прехвърля (продава) непогасени задължения на свои Клиенти съгласно действащото българско законодателство;
  • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и други.

VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Кредисимо Супер, като част от групата на Кредисимо АД- една от най-бързо прогресиращите FinTech (ФинТек) структури в небанковия финансов сектор, също е динамична, високотехнологична компания и разчита на модерни технологии, както и следва всички практики, препоръчвани от международни организации като IEEE, PCI DSS и ISO. Дружеството използва SSL сертификат, като в Сайта са вградени най-съвременните технологии под формата на 256-битова криптирана връзка, която гарантира сигурността на личните Ви данни.

Компютърната мрежа на Кредисимо Супер е изградена според препоръките на PCI DSS. Информационните системи за обработване на данни, включително лични такива, са базирани на регулярно одитиран софтуер. С цел пълна проследимост и навременна реакция се поддържат журнални записи с информация за всеки достъп и извършени операции спрямо лични данни от Кредисимо Супер. Попълването на журналите е напълно автоматизирано и представлява неотменима част от обработването на данните. Кредисимо Супер, посредством изрични вътрешни правила, е установил технически и организационни мерки, изразяващи се в условия и ред за събиране, обработване и съхраняване на хартиен носител на личните данни на своите Клиенти, както и стриктни правила за осъществяване на контрол относно спазването им, осигуряващ най-всеобхватна защита от нежелан достъп.

VII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Кредисимо Супер преустановява използването на лични данни след прекратяване на договора за обратен лизинг, но не изтрива същите до изтичане на сроковете за изпълнение на свои нормативно определени задължения. В някои случаи Дружеството може да извърши и Псевдонимизация на личните данни.
  • В случай че сте сключили с Кредисимо Супер договор за обратен лизинг, съответно договор за обратно изкупуване на лизинговия актив, личните Ви данни, съгласно Закона за счетоводстото, се съхраняват от Кредисимо Супер за срок от 10 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнася счетоводната и/или данъчната информация, съдържаща лични данни.
  • Личните Ви данни, предоставени за маркетингови цели (телефон и ел. поща), се обработват и съхраняват до получаване на искане от Вас да бъдат изтрити (забравени) или при настъпване на срока за изтриването им, съгласно т. VII.1.1.
  • Личните Ви данни, предоставени при кандидатстване за обратен лизинг, когато не е сключен договор, се съхраняват в срок от 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на отказа на Кредисимо Супер за сключване на договор за обратен лизинг, през който период данните са необходими да послужат за целта на кредитна оценка и сравнение при евентуален опит за злоупотреба с лични данни при последващи подавани заявления за обратен лизинг от същите лица, както и с цел изпълнение на задължението за доказване от Кредисимо Супер при проверка от Централния кредитен регистър при Българска народна банка и/или Националния осигурителен институт относно основанието за извършените проверки в хода на извършената кредитна оценка.
  • Записите от осъщественото от Кредисимо Супер видеонаблюдение се съхраняват в срок до 1 месец от извършването им.
  • Записите от телефонни разговори се съхраняват за срок от 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината на провеждане на разговора, освен в случаите, когато звукозаписите съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление или за срока и при условията на т.VII.1.1. в случай че проведеният разговор е във връзка със сключен договор за обратен лизинг.
 2. В случай на възникнал правен спор, производство и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно Кредисимо Супер да запази Ваши данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

VIII. БИСКВИТКИ

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Сайта. Те събират информация за начина на използването на Сайта с цел подобряване ефективността му и ни позволяват да запаметяваме предпочитанията Ви, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Сайта или преминавате от една страница към друга. По този начин не можете да бъдете идентифициран/а лично.

За да получите повече информация отностно бисквитките, използвани от нашия Сайт, моля да се обърнете към Кредисимо Супер или да посетите: https://credissimosuper.bg/cookies

IX. ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ НА КРЕДИСИМО СУПЕР ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Кредисимо Супер на личните Ви данни:

 1. Право на информация - право по всяко време да изисквате от Кредисимо Супер информация за съхраняваните от Дружеството за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
 2. Право на достъп - право да получите потвърждение дали Кредисимо Супер обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.
 3. Право на коригиране - право да поискате Кредисимо Супер своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дружеството неточни Ваши лични данни.
 4. Право на изтриване (правото "да бъдеш забравен") - право да поискате Кредисимо Супер да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламента, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 5. Право на ограничаване на обработването - право да изискате от Кредисимо Супер ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:
  1. оспорвате верността на данните, за периода, в който Кредисимо Супер трябва да провери верността им;
  2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо Кредисимо Супер да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;
  3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на Кредисимо Супер са законни.
 6. Право на преносимост на данните - право да получите личните си данни, които сте предоставили на Кредисимо Супер и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.
 7. Право на възражение – по всяко време имате право да:
  1. възразите срещу обработването на личните Ви данни от Кредисимо Супер при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на Кредисимо Супер да обработва личните данни отпада;
  2. възразите срещу обработването на личните Ви данни от Кредисимо Супер за целите на директния маркетинг.
 8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране - право да поискате човешка намеса от страна на Кредисимо Супер при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната си точка.
 9. Право на оттегляне на съгласие - право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Кредисимо Супер на личните Ви данни (като това за маркетинг цели).

  Оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на даденото преди него обработване, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху обработването и съхраняването на личните данни от Кредисимо Супер в случаите, в които Дружеството има законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз.

 10. Право на жалба до надзорен орган - В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.

X. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ОТНОСНО ЛИЧНИ ДАННИ

 1. За да упражните гореописаните права, следва да подадете искане/заявление до Кредисимо Супер, съдържащо минимум следната информация
  1. Ваши име, адрес, телефон и други данни за идентификация, като номер на договор за обратен лизинг, ако имате сключен такъв;
  2. описание на искането;
  3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
  4. подпис, дата на подаване на искането/заявлението и адрес за кореспонденция.
 2. Подаването на искането/заявлението е безплатно. Можете да изберете дали да го изпратите до Кредисимо Супер на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 146 (сграда А), Бизнес център "България" лично или чрез упълномощено лице, както и по електронен път на един от следните e-mail адреси: contacts@credissimosuper.bg и/или dpo@credissimosuper.bg.
 3. Ако упълномощено лице подава заявлението, към него се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.
 4. В случай на смърт на Клиент, правата му се упражняват от неговите наследници, като към искането/заявлението се прилага удостоверение за наследници.
 5. Срокът за разглеждане на искането/заявлението и произнасяне по него е до 60 дни от получаването на искането/заявлението, без ненужно забавяне.
 6. Кредисимо Супер ще изготви писмен отговор и ще Ви го съобщи лично - срещу подпис или изпращайки Ви го чрез куриерска фирма с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от Вас форма на предоставяне на информацията.
 7. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, ще Ви бъде отказан достъп до тях.
 8. В случай че Кредисимо Супер не отговори на искането Ви за достъп до лични данни в предвидените срокове или не сте удовлетворен/а от получения отговор и/или считате, че са нарушени Ваши права, свързани със защитата на личните данни, имате възможност да упражните правото си на защита по съдебен или административен ред.

Тази Политика е приета с Решение на Съвета на директорите на Кредисимо Супер на 21.05.2018 г. и влиза в сила от 21.05.2018 г., на която дата същата е публикувана на Сайта.

Политиката може да бъде изменяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Кредисимо Супер, на физическите лица, субекти на лични данни и/или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).