Заяви до 30 000 лв. и участвай в томболата „Шофирай безопасно!”

Считано от 25.10.2018 г. до 11.11.2018 г., всеки заявил обратен лизинг от Credissimo Супер автоматично участва в томбола за 10 практически обучения за безопасно шофиране и 1 дрифт обучение, които ще се проведат от Mirafiori Academy.

Практическите обучения ще се проведат на 14, 15, 16 и 17 ноември в столицата и са част от образователната кампания за безопасност на движението, която се провежда за втора поредна година.

Печелившите ще бъдат изтеглени на 12.11.2018 г., на случаен принцип сред всички, които са подали заявката си за обратен лизинг в периода 25.10.2018 г. до 11.11.2018 г.

Ако искаш да научиш повече за кампанията и обученията, натисни тук.

Общи условия за участие в Томболата „Шофирай безопасно!”, организирана от „КРЕДИСИМО СУПЕР” АД

I. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Периодът на томболата „Безопасно шофиране” („Томболата“) е от 25.10.2018 г., 11:00 ч. до 11.11.2018 г., 23:59 часа. Томболата ще бъде проведена съгласно определените в настоящите Общи условия правила (наричани по–долу „ОУ“).

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

КРЕДИСИМО СУПЕР АД, ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Славян Ценов, наричан по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДА

1. Организаторът осигурява 11 (единадесет) броя ваучери, а именно- 10 (десет) билета за практическо обучение по безопасност на шофирането и 1 /едно/ дрифт обучение в кампанията “Овладей пътя” на Мирафиори Академия, организирани от Сдружение Мирафиори на територията на Република България („Наградата“). Обученията ще се проведат в периода 14 ноември 2018 г. -17 ноември 2018 г.

2. На 12.11.2018 г., 10:00 часа ще бъдат изтеглени 11 (единадесет) победителя, всеки от които ще спечели ваучер за обучение в кампанията “Овладей пътя”, организирана от Мирафиори Академия.

3. Ваучерите могат да бъдат използвани само в рамките на кампанията, която ще се проведе в периода 14 ноември 2018 г. - 17 ноември 2018 г.

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА

Томболата се организира и реализира на интернет страницата на Организатора www.credissimosuper.bg /“Сайта“/. Томболата се провежда на цялата територия на Република България.

V. УЧАСТИЕ

Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което притежава валидна шофьорска книжка и отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ и Общите условия към договори за обратен лизинг, достъпни на адрес https://credissimosuper.bg/terms-and-conditions, наричано за краткост по-долу „Участник“.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

1. Провеждането и участието в Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ.

2. За да участва в Томболата, всеки Участник следва да извърши следните действия:

2.1. Да подаде на Сайта или чрез националния телефон на Организатора 0700 20 501 заявка за сключване на договор за обратен лизинг съгласно определените правила в Общите условия към договори за обратен лизинг на Организатора в периода на Томболата.

3. Участникът, който изпълни условията по т.VI.2 и отговаря на изискванията на т.V и т.VI.5 от ОУ, ще участва автоматично в Томболата за спечелване на Награда.

4. Участието в Томболата и предоставянето на Награда от Организатора на победителите не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

5. Ограничения за участие:

5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т.VI.3.1 само един път през периода на Томболата.

5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата с цел манипулирането й, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата.

5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградата.

5.4. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/или администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1. 11 (единадесет) победителя ще бъдат изтеглени и обявени на 13.11.2018 г., в 17:00 часа в Сайта.

6.2. Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7. Победителите ще бъдат обявявени чрез посочване на име и фамилия на печелившите Участници. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

7.1. Организаторът поема ангажимент в деня по т.VI.6.1 да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено в Сайта. Лично се счита съобщението, изпратено от Организатора към печеливш Участник на посочените от него електронен адрес за кореспонденция или чрез обаждане на телефонен номер за контакт в заявката за сключване на договор за обратен лизинг.

7.2. Печелившите Участници ще получат Наградите си по куриер на посочените от тях адреси, като не дължат никакви такси/разходи за доставка. При получаване на Наградата, печелившите Участници се идентифицират с лична карта, като за връчването на Наградата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който всеки от печелившите Участници се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.3. В случай, че печеливш Участник не се идентифицира и не получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

7.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.5. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата, не поема транспортни и/или други разходи на спечелил Участник във връзка с използване на Наградата.

7.6. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.7. Организаторът не носи отговорност за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на Сайта; други форсмажорни обстоятелства.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Организаторът има право да изменя и/или допълва настоящите ОУ едностранно по своя преценка и по всяко време.

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Сайта.

4. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством подаване на заявка за сключване на договор за обратен лизинг до Организатора.

5. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия към договори за обратен лизинг и действащото законодателство.

6. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

7. Тази Томбола може да бъде прекратена и в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането й.

8. При прекратяване на Томболата по реда на тези ОУ, няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

9. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участник ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

Настоящите ОУ влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта на Организатора на 25.10.2018 г.