„Овладей пътя” с подкрепата на Credissimo Супер и спечели една от много награди в нашата Фейсбук игра!

За втора поредна година, академията Mirafiori организира образователната кампания за безопасно шофиране – „Овладей пътя“. В рамките на кампанията ще бъдат проведени над 1000 теоретични и практически обучения. За любителите на екстремните преживявания и адреналин, Mirafiori Team ще направят и специални обучения за дрифт, които отново са съобразени с основната тема на инициативата.

“За нас е удоволствие, че подкрепяме отново нашите партньори Mirafiori и особено в събитие, което цели да подобри и надгради уменията на шофьорите! Само с общи усилия ще успеем да подобрим условията на движение по пътя. Заедно с това, в рамките на кампанията, ще зарадваме феновете и с награди – безплатни практически обучения.” – сподели Славян Ценов, Изпълнителен директор на Credissimo Супер.

От 25.10.2018 г. до 5.11.2018, Credissimo Супер започва Фейсбук игра, в която на случаен принцип ще раздадем 10 практически обучения за безопасно шофиране и 1 дрифт обучение, които ще се проведат на 14, 15, 16 и 17 ноември в столицата. Ще зададем един въпрос свързан с темата на инициативата, а победителите ще бъдат изтеглени на 6.11.2018 г., сред всички отговорили правилно в коментар под поста.

Ако искаш да научиш повече за кампанията и обученията, натисни тук.

Общи условия за участие в Играта „Овладей пътя”, организирана от КРЕДИСИМО СУПЕР АД

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Периодът на играта „Овладей пътя” („Играта“) е от 25.10.2018 г., 11:00 ч. до 05.11.2018 г., 23:59 часа. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите Общи условия правила (наричани по–долу „ОУ“).

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

КРЕДИСИМО СУПЕР АД, ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Славян Ценов, наричан по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДА

1. Организаторът осигурява 11 (единадесет) броя ваучери, а именно- 10 (десет) билета за практическо обучение по безопасност на шофирането и 1 /едно/ дрифт обучение в кампанията “Овладей пътя” на Мирафиори Академия, организирани от Сдружение Мирафиори на територията на Република България („Наградата“). Обученията ще се проведат в периода 14 ноември 2018 г. -17 ноември 2018 г.

2. На 06.11.2018 г., 10:00 часа ще бъдат изтеглени 11 (единадесет) победителя, всеки от които ще спечели ваучер за обучение в кампанията “Овладей пътя”, организирана от Мирафиори Академия.

3. Ваучерите могат да бъдат използвани само в рамките на кампанията, която ще се проведе в периода 14 ноември 2018 г. - 17 ноември 2018 г.

IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

Играта се организира и реализира в електронната платформа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) на официалната страницата на Организатора – http://www.facebook.com/credissimo.bg/ („Facebook страницата на Организатора“). Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

V. УЧАСТИЕ

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което притежава валидна шофьорска книжка, има регистрация и профил в мрежата на Facebook и отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.

3. За да участва в Играта, всеки Участник следва да извърши следното действие:

3.1. За участие в Играта Участникът следва да използва своята регистрация във Fаcebook („Facebook профил“).

3.2. Не по-късно от 23:59 ч. на 25.10.2018 г. Oрганизаторът ще публикува на Facebook страницата си въпрос, свързан с тема от безопасност на движението по пътя, Участникът трябва да напише своя отговор като коментар под съответната публикация, като с това свое действие, Участникът декларира, че се е запознал и приема настоящите ОУ.

3.2. Всеки Участник има право да коментира по реда на т. VI.3.2. от тези ОУ всяка отделна публикация, отнасяща се до Играта, само веднъж. Коментарът, съдържащ верен отговор на зададения въпрос, под всеки следващ въпрос от публикуваните по реда на тези ОУ, увеличава шанса на Участника за печалба с 1, като добавя още един запис на името му в базата данни за теглене на печеливши Участници. Максимално допустимият брой коментари с верни отговори (брой записи на името в базата) за всеки Участник е 3.

4. Участникът, който изпълни условията по т.VI.3 и отговаря на изискванията на т.V и т.VI.5 от ОУ, ще участва автоматично в Играта за спечелване на Награда.

4.1. Участието в Играта и предоставянето на Награда от Организатора на победителите не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

5. Ограничения за участие:

5.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта с цел манипулирането й, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.

5.2. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградата.

5.3. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/или администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

6. Определяне и обявяване на победителите:

6.1. 11 (единадесет) победителя ще бъдат изтеглени и обявени на 06.11.2018 г., до 17:00 часа във Facebook страницата на Организатора.

6.2. Победителите ще бъдат определени на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.

7. Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или име и фамилия на печелившия Участник. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Играта. Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

7.1. Организаторът поема ангажимент в деня по т.VI.6.1 да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печеливш Участник.

7.2. За да получи Награда печелившият Участник следва да предостави в срок до 3 (три) работни дни от получаване на съобщението по т. VI.7.1. следните свои данни на Организатора: име и фамилия, валиден телефон за връзка, както и актуален адрес за предоставяне на Наградата.

7.2.1. Печелившите Участници ще получат Наградите си по куриер на посочените от тях адреси, като не дължат никакви такси/разходи за доставка. При получаване на Наградата, печелившите Участници се идентифицират с лична карта, като за връчването на Наградата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който всеки от печелившите Участници се задължава да подпише, като условие за връчването.

7.2.2. В случай, че печеливш Участник не се идентифицира и не получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.

7.2.3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.

7.3. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата, не поема транспортни и/или други разходи на спечелил Участник във връзка с използване на Наградата.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

7.5. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7.6. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

7.7. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.

2. Организаторът има право да изменя и/или допълва настоящите ОУ едностранно по своя преценка и по всяко време.

3. Измененията и допълненията на тези ОУ влизат в сила и обвързват Участниците от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора.

4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством Facebook профила си, който е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези във Facebook профила му.

5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил или e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

6. Наградата се предава на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.

7. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство.

8. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.

9. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането й.

10. При прекратяване на Играта по реда на тези ОУ, няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.

11. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участник ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

Настоящите ОУ влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора на 25.10.2018 г.